Nickname Skill Points Last entrance
1 KyoShirio 466 308,934 5 months ago
2 Kanae 151 13,528 8 months ago
3 orang hebat 451 11,623 2 years ago
4 Leva 102 4,325 4 months ago
5 TowaMajiTenshii 0 73 6 days ago
6 Manuk Megara 0 16 8 minutes ago